19 March 2015

Silsilah Sayyid Ja'far al-barzanji (1126-1177 H/sekitar abad 17 M)

  1.  Sayyid Ja'far al-Banzanji bin
  2.  Hasan bin
  3. Abdul Karim bin
  4. Muhammad bin
  5. Sayyid Rasul bin
  6. Abdul Syed bin
  7. Abdul Rasul bin
  8. Qalandar bin
  9. Abdul Syed bin
  10. Isa bin
  11. Husein bin
  12. Bayazid bin
  13. Abdul Karim bin
  14. Isa bin
  15. Ali bin
  16. Yusuf bin
  17. Mansyur bin
  18. Abdul Aziz bin
  19. Abdullah bin
  20. Ismail bin
  21. Musa al Kazhiem bin
  22. Ja'far as-Shodiq bin
  23. Muhammad al-Baqir bin
  24. Ali Zaenal Abidin bin
  25. Husein bin
  26. Ali dengan Siti Fatimah az-Zahro binti
  27. Rasulullah Muhammad saw

Sumber : Majalah al-Kisah no 07/tahun VI/24 Maret-6 April 2008
Post a Comment