14 September 2012

Silsilah KH Ahmad Dahlan ( Pendiri OrmasMuhamadiyyah )

 1. KH.Ahmad Dahlan ( M.Darwis ) bin
 2. Kyai Abu Bakar bin
 3. Kyai M.Salman bin
 4. Kyai Murtadho bin
 5. Kyai Ilyas bin
 6. Demang Jurung  kapindu bin
 7. Demang Jurung Juru sapisan bin
 8. Maulana Sulaiman ( Ki Ageng Gresik / Jatinom ) bin
 9. Maulana Muhammad Fadlullah ( Sunan Prapen ) bin
 10. M.Ainul Yakin ( Sunan Giri ) bin
 11. Maulana Ishak
Post a Comment